Nordby Gulv AS er i all hovedsak agent for sine leverandører. 
Dvs at du som kunde mottar faktura direkte fra leverandøren.  Evt. via ditt innkjøpsledd.
Kjøpsbetingelser er da etter leverandørens betingelser.

Evt. er Nordby Gulvs betingelser:

PRISER:
Alle priser er eks. mva.
Priser kan bli endret som følge av eventuell økning i frakt-, valuta-, og fabrikkpris.


LEVERINGSBETINGELSER:
Alle priser er eks. frakt og fortolling dersom ikke annet fremgår skriftlig.
Oppgitt leveringstid er uforbindtlig for Nordby Gulv, og basert på opplysninger fra leverandør og ekstern transportør.
Forsendelse skjer på kjøpers risiko, og eventuell forsinkelse kan ikke belastes selger.
Kjøper må selv sørge for mottak av bestilte varer og tilfredsstillende oppbevaring av disse før bruk.
Påløper det ekstra leveringskostnader ved for eksempel at mottaker ikke er til stede, eller transportør krever lagerleie for ikke hentede varer, vil disse bli fakturert.


BETALINGSBETINGELSER:
Betaling skal skje innen 10 dager dersom ikke annet er avtalt skriftlig.
Ved privat kjøp kreves forhåndsbetaling.
Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrente med for tiden 2% pr. påbegynt måned.
Faktura sendes som pdf pr epost dersom ikke annet er avtalt.
Ved papirfaktura påløper et fakturagebyr på kr.50,-
Nordby Gulv har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesum og eventuelle omkostninger er fullt ut betalt.


REKLAMASON:
Det er mottagers plikt å kontrollere at de mottatte varer er som bestilt, og om det har skjedd en eventuell transportskade.
Eventuell transportskade må påføres fraktbrev og dokumenteres med foto.
Transportskade er et mellomværende mellom mottager og transportør.
Det er kjøpers plikt å kontrollere varer før montering. Dersom synlige skader, mangler eller feil på produktet oppdages må montering omgående stoppes.
Reklamasjon må skje skriftlig, dokumentert med foto omgående etter mottatt varelevering. Mengder må dokumenteres.
Ellers gjelder de norske lover om kjøp og salg.
Nordby Gulv er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av skader eller mangler.


RETUR:
Varer kan ikke returneres uten godkjent avtale.
Vi må følge våre leverandørers regler vedrørende returfrakt til opprinnelsesland og deres prisavkorting.
Spesialbestilte varer kan ikke tas i retur.
Eventuelle feil i masseberegninger foretatt av Nordby Gulv kan ikke uten videre påberopes som grunnlag for retur av varer.


GARANTI OG ANSVARSBEGRENSNING:
Leverte produkter må oppbevares, monteres, brukes og vedlikeholdes etter leverandørens anvisninger. Kjøper plikter å skaffe seg informasjon om dette. Ved avvik bortfaller produsentens garanti.
Ved kjøp av parkett/tregulv, se vår «Viktig informasjon om tregulv» som inngår som en del av våre salgs- og leveringsbetingelser.